Vedtægter

Birkerød Kunstforening

Senest revideret efter

Generalforsamlingen i 2021. 

§ 1

Foreningens navn er Birkerød Kunstforening og er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

§ 1b

Foreningen optager alle medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

§ 2

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af og forståelse for kunst og kunstneriske værdier. Emnet kunst skal opfattes i videste forstand.

Foreningen vil samle medlemmerne til foredrag om kunst, eventuelt i forbindelse med forevisning af film, power point eller lignende, om muligt under ledsagelse af udøvende kunstnere.

Foreningen vil søge afholdt kunstudstillinger (f.eks. ved indbydelse af en eller flere kunstnere), og i øvrigt virke for at skaffe orientering om sådanne emner inden for kunsten, der skønnes aktuelle og værdifulde, samt arbejde for opgaver til og kontakt med lokale kunstnere.

§ 3

Kunstforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 2 medlemmer er på valg de lige årstal og 3 medlemmer er på valg de ulige årstal. Der vælges for et år ad gangen endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 3b

Formand og kasserer har i fællesskab tegningsret.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 25 % af medlemmerne eller af bestyrelsen.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til medlemmerne.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.

§ 6

Bestyrelsen kan frit vælge at nedsætte arbejdsudvalg til de forekommende opgaver, dog skal mindst et af medlemmerne i sådanne udvalg være medlem af bestyrelsen.

§ 7

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemmer under 20 år kan søge optagelse til nedsat kontingent.

Medlemmer, der har betalt kontingent til Birkerød Kunstforening, har fortrinsret til deltagelse i arrangementer, hvor det er nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Såfremt der ved udløbet af den tidsfrist, bestyrelsen har sat, er ledige pladser, kan pårørende og andre ikke-medlemmer komme med som betalende gæster.

Regnskabsåret er perioden 1. januar – 31. december.

Revision af foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 8

Foreningens overskud kan bruges til indkøb af kunst, der fordeles ved lodtrækning mellem medlemmerne. Efter bestyrelsens skøn kan overskuddet indgå i en kunstfond, der eventuelt i forbindelse med andre foreninger eller institutioner kan anvendes til indkøb af kunst, der kan udlånes til ophængning eller udstilling.

Såfremt foreningen ophæves, overgår den indkøbte kunst vederlagsfrit til Rudersdal Kommune.

Foreningens overskud tilfalder ligeledes Rudersdal Kommune med henblik på indkøb af kunst, skabt af Birkerød-kunstnere til ophængning i Birkerøds institutioner eller offentlige bygninger.

§ 9

Forandring af lovene og ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25 % af medlemmerne er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen eller ophævelsen. Er der ikke mødt 25 % af medlemmerne, indkaldes der inden en måned til en ekstraordinær generalforsamling, og ændringen eller ophævelsen kan her vedtages med almindeligt flertal uanset de fremmødtes antal.